เทคนิคการซื้อ ประกันลดหย่อนภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร ?

ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลขอเรียกเก็บจากประชาชน ผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติในด้านด่างๆ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

เรานำแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้ของทางกรมสรรพากรมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานรายได้ประกัปี รวมทั้งสิทธิ์ลดหย่อนต่างๆ พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆแล้วนำไปยื่นผ่านช่องทางที่ทางกรมสรรพากรกำหนดไว้ดังนี้

 1. สำนักงานกรมสรรพากรในพื้นที่ สาขาที่สะดวกทุกที่
 2. ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็ปไซต์ของทางกรมสรรพากร ที่นี่

รู้หรือไม่ ประกันแต่ละประเภท “ลดหย่อนภาษี” ได้ไม่เท่ากัน

“ หากเราพูดถึงสิทธิ ประกันลดหย่อนภาษี หลายๆคนอาจจะยังคง ไม่แน่ใจว่าหากเราซื้อประกันแบบไหนถึงจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ แล้วจะลดหย่อนได้เท่าไหร่ และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ”

สำหรับในส่วนของ “ลดหย่อนภาษี” สามารถลดหย่อนได้หลายรูปแบบ (สามารถดูรายละเอียด สิทธิลดหย่อนภาษี คลิกที่นี่) โดยการซื้อประกัน เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีความนิยม เพราะนอกจากที่จะได้นำมาลดหย่อนภาษีแล้วนั้น ยังได้รับความคุ้มครอง ชีวิต และ สุขภาพอีกด้วย

ประเภทของ “ประกัน” ที่สามรถนำมาลดหย่อนภาษี แบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ประกันชีวิต

ประกันชีวิต แบ่งได้ 2 ประเภท

 • ประกันชีวิตแบบทั่วไป
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ประกันสุขภาพ

→ ประกันขีวิตแบบทั่วไป

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรณีเสียชีวิต หรือครบกำหนดตามสัญญา บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินเอาประกัน ตามทุน ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ทำประกัน เช่น หากผู้ทำประกันเสียชีวิตลง บริษัทประกันภัย ก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ให้กับผู้รับผลประโยชน์ ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

การใช้สิทธิค่าลดหย่อน สำหรับแบบประกันทั่วไป สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ดังนี้

 • สำหรับผู้มีเงินได้ สามารถนำมาลดหย่อนได้จริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • สำหรับคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) สามารถลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ต้องเป็นคู่สมรสที่แต่งงานกันมาทั้งปีแล้ว)

โดยสิทธิ ลดหย่อนนั้น มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 • อายุของกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป
 • ทำประกันกับบริษัท ภายในประเทศไทย
 • ได้รับเงินคืน ไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยรายปี
 • ห้ามเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด

หากเลิกสัญญาฯ หรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนครบกำหนด 10 ปี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับกรมธรรม์ ฉบับนั้นอีก และต้องจ่ายเงินคืนภาษีย้อนหยังของทุกๆปี ที่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปพร้อมดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือนของยอดภาษีที่ต้องจ่าย

ประกันชีวิตแบบทั่วไปมีแบบไหนบ้าง

สำหรับแผนประกันชีวิต เอไอเอ จะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ

 • ประกันชีวิต แบบตลอดชีพ หรือ “whole life” แบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี เป็นแบบประกัน ที่เบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ แต่มีระยะเวลาและความคุ้มครองสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกัน ให้ครอบครัว และเป็นแบบประกันที่เหมาะสมกับการซื้อ เพื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมที่สุด
 • ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา หรือ “term” แบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง แบบกำหนดระยะเวลา เช่น 5 , 10 , 15 , 20 ปี เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันต่ำที่สุด เนื่องจาก จะได้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาที่ทำประกันเท่านั้น (ไม่มีเงินครบสัญญา) เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งต้องการทำประกันเพื่อ คุ้มครองชีวิตเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
 • ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ หรือ “endowment” แบบประกันชีวิตที่ เน้นการออมเงิน เพื่อรับผลตอบแทน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมี “เงินออม” พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ตลอดอายุกรมธรรม์
แบบประกันชีวิตเอไอเอ มีดังนี้

⇒ แบบประกันชีวิต เอไอเอ คลิกที่นี่ 

วางแผนประกันลดหย่อนภาษี :  ติดต่อตัวแทนประกันขีวิต
ประกันชีวิต บำนาญ

ประกันขีวิตแบบบำนาญ

สัญญาประกันชีวิต ที่บริษัทจะจ่ายบำนาญ ให้เมื่อผู้เอาประกันภัย มีอายุถึงที่ระบุไว้ และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก่อนถึงช่วงเวลาที่จะได้รับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ จุดเด่นของประกันบำนาญคือ ให้ความคุ้มครองแบบการันตีรายได้หลังเกษียณ เป็นงวดๆ เป็นรายปีจนกว่าจะครบสัญญา

การใช้สิทธิค่าลดหย่อน สำหรับแบบประกันบำนาญ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ดังนี้

 • ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่ไม่มีเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป สามารถใช้สิทธิประกันบำนาญได้สูงสุด 300,000 บาท โดยจะถูกนำไปคิดในส่วนของประกันชีวิตแบบทั่วไป 100,000 บาท และส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวนในสิทธิประกันบำนาญ

โดยสิทธิ ลดหย่อนนั้น มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 • เมื่อรวมกับ RMF , SSF , PVD , กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน , กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี และสามารถรับสิทธิเงินคืนได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีเป็นต้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • ต้องชำระเบี้ยประกันทุกๆปี จนครบตามสัญญา
แบบประกันบำนาญ เอไอเอ มีดังนี้
แบบประกันชีวิตแบบบำนาญ :  AIA Annulty Fix

ประเภทที่ 2 ประกันสุขภาพ

สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับประกันสุขภาพ

สำหรับ เบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้น… ถูกแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

 1. ประกันสุขภาพสำหรับตนเอง
 2. ประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่
ประกันสุขภาพ เอไอเอ

→ ประกันสุขภาพสำหรับตนเอง

ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย โดยทั่วไปการประกันภัยสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย และหากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนได้ มีอะไรบ้าง

โดยสิทธิ ลดหย่อนนั้น มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 • ลดหย่อนได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
 • เมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ต้องทำกับบริษัทประกันในประเทศไทยเท่านั้น
 • ประกันสุขภาพแบบ UDR ซึ่งเป็นประกันสุขภาพที่ซื้อพ่วงกับประกันชีวิตแบบ Unit-Linked คิดเฉพาะส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมเพื่อความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
วางแผนทำประกันสุขภาพ :  ติดต่อตัวแทนประกันขีวิต

→ ประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่

โดยสิทธิลดหย่อนประกันสุขภาพ พ่อแม่นั้น มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

 • ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท/ปี
 • สามารถนำสิทธิ์ไปหารกระจายกับพี่น้องได้ (ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น บุตรบุญธรรมไม่ได้)
 • กรณีคู่สมรส ไม่มีรายได้ สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปีเช่นกัน
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

แผนประกันสุขภาพ เอไอเอ จะแบ่งได้ 3 ประเภทคือ

 1. แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและนอก ให้ความคุ้มครองกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน(IPD) คือต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และ กรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก(OPD) คืมไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 2. แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน แบบประกันที่คุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยในนั้น สำหรับประกันสุขภาพของเอไอเอ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง มีรายการคุ้มครองที่หลากหลาย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย และ แบบประกันสุขภาพมีวงเงินจำกัด ซึ่งความคุ้มครองจะมีวงเงินจำกัดโดยแบ่งตามแต่ละรายการ  เช่นค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด เป็นต้น “โดยจะมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย ”
 3. แบบชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองโดยจะจ่ายเงินชดเชย ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนโรงพยาบาล
แบบประกันสุขภาพเอไอเอ มีดังนี้

มาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ (New Health Standard) เพื่อกำหนดให้สัญญาเพิ่มเติมกราประกันสุขภาพ ประเภทสามัญ มีแบบและข้อความ เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับธุรกิจประกันชีวิต และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี วิธีการรักษาทางการแพทย์ และวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ข้อมูลมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ คลิกที่นี่ 

⇒ แบบประกันสุขภาพ เอไอเอ คลิกที่นี่ 

สมัครทำประกันลดหย่อนภาษี :  ติดต่อตัวแทนประกันขีวิต
ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

การวางแผนลดหย่อนภาษีนั้นเป็นเพียงผลประโยชน์เพิ่มเติมเท่านั้น เราควรคำนึงถึงเรื่องของความคุ้มครองเป็นหลักให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต “

Thacharath Dejn.

Financial Advisor AIA