เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
  • เบี้ยประกันถูกเหมาะแก่การซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
  • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
  • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง