เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (New Standard)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
  • รับสมัครตั้งแต่อายุ ตั้งแต่ 11 – 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 84 ปี
  • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และกรณีฉุกเฉิน