ประกันกลุ่ม เอไอเอ

ประกันกลุ่ม คืออะไร?

การรับประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันกลุ่มฉบับเดียว และเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่เท่ากันทุกคนภายใต้แผนความคุ้มครองที่เท่ากัน (แบบสวัสดิการนายจ้าง-ลูกจ้าง) โดยมีนายจ้างเป็นผู้ภถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย โดยส่วนใหญ่แล้วการประกันภัยกลุ่มจะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง และอาจขยายความคุ้มครองถึงครอบครัวขึ้นอยุ่กับนโยบายของบริษัทนายจ้าง

บริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า “หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม หรือบัตรสวิทธิพิเศษประกันกลุ่ม” ไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัยหรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

การประกันภัยกลุ่มนั้นมีการประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ สุขภาพกลุ่ม ชดเชยรายวัน ทันตกรรม เป็นต้น

ประกันกลุ่ม เอไอเอ

เงื่อนไขการสมัครประกันกลุ่ม

นิติบุคคล

ทะเบียนการค้า และ/หรือ ทะเบียนพาณิชย์

ร้านค้า บริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่วยงานราชการ

สมาชิก

จำนวนพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป(ไม่รวมคู่สมรสและบุตร)
พนักงานประจำทำงานเต็มเวลา และรับเงินเดือนจากองค์กรนั้นๆ
พนักงาน : อายุระหว่าง 15 – 64 ปี ณ วันเริ่มความคุ้มครอง (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
สำหรับกรมธรรม์แบบประกันภัยชีวิตและสุขภาพ (ขยายความคุ้มครองให้กับคู่สมรสและบุตร และอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่ม)
คู่สมรส : อายุระหว่าง 15 – 64 ปี ณ วันที่เริ่มความคุ้มครอง (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
บุตร อายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 18 ปี และขยายความคุ้มครองถึง 23 ปี กรณีเป็นผู้กำลังศึกษาเต็มเวลาและยังมิได้สมรส
กรณีขยายความคุ้มครองถึงคู่สมรสและบุตรของสมาชิก คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิต้องเข้าร่วมทำประกันทุกคน
อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 45 ปี

ลักษณะธุรกิจ

(ขั้นอาชีพ)

เบี้ยประกันภัยอัตราเดียวกันทั้งกลุ่ม โดยพิจารณาจากขั้นอาชีพ
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 1 ตรวจสอบบัญชี ทนายความ โรงแรม บริการด้านคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 2 ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อู่ซ่อมรถ เสริมสวย ผลิตอาหาร
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 3 โลจิสติก รับเหมาก่อสร้าง(ไม่รวมคนงาน) โรงงานผลิตเหล็ก

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ประกันกลุ่ม เอไอเอ

GPA Continental

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

คุ้มครองสูงการเสียชีวิต จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ รวมถึงทุพพลภาพเนื่องมากจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะแบบที่มี AME)

ความคุ้มครอง

 • ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีสูญแสียอวัยวะดังต่อไปนี้
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะ มึนเมาสุรา
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยายนต์
  • เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย ยกเว้นกรณีถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์
  • สูญเสียอวัยวะข้างใดข้างหนึ่ง เช่น สูญเสียการมองเห็น 1 ข้าง สูญเสียการใช้งานแขน หรือขา 1 ข้าง
 • กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุสาธารณะภัยทางบก หรือไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสาธารณะ ขณะไฟไหม้ คุ้มครอง 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กรณ์ที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อายุตั้งแต่ 15-64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65ปี)
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองสูงการเสียชีวิต และสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม(IPD) พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆได้

ความคุ้มครองหลัก

 • ประกันชีวิต (Life)
 • ประกันอุบัติเหตุ (ADD) – ให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุแบบ GPA Conntinental
 • ประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD)
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (IPD)

ความคุ้มครองทางเลือก(ซื้อเพิ่มเติม)

 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • ค่ารักษาทันตกรรม (Dental)
 • ผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต
5UP/5UP+

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองสูงการเสียชีวิต และสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม(IPD) พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆได้

ความคุ้มครองหลัก

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7.40 บาทต่อวันต่อคน
 • พนักงาน 5-19 คน และพนักงานทั้งหมดในองค์กรจะต้องทำประกัน ไม่สามารถเลือกซื้อเฉพาะพนักงานบางตำแหน่งได้
 • ขยายความคุ้มครอง ประกันสุขภาพให้ คู่สมรสและบุตร ได้แต่คุ่สมรสและบุตรที่มีสิทธิทำประกันได้ต้องทำทุกคน
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ของคู่สมรสและบุตร คิดอัตราเดียวกันกับพนักงาน
 • ต้องผ่านการพิจารณาประกันภัย (แถลงสุขภาพ)
 • รับขั้นอาชีพตามลักษณะครอบคลุม ขั้น 1 และ 2
20UP/20UP+

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองสูงการเสียชีวิต และสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม(IPD) พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆได้

ความคุ้มครองหลัก

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 9.30 บาทต่อวันต่อคน
 • พนักงาน 20-50 คน และพนักงานทั้งหมดในองค์กรจะต้องทำประกัน ไม่สามารถเลือกซื้อเฉพาะพนักงานบางตำแหน่งได้
 • ขยายความคุ้มครอง ประกันสุขภาพให้ คู่สมรสและบุตร ได้แต่คุ่สมรสและบุตรที่มีสิทธิทำประกันได้ต้องทำทุกคน
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ของคู่สมรสและบุตร คิดอัตราเดียวกันกับพนักงาน
 • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ
 • รับขั้นอาชีพตามลักษณะครอบคลุม ขั้น 1 และ 2
Optional Benefits

ความคุ้มครองแบบทางเลือก

ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น คุ้มค่ามากกว่า +GCIR

 1. Death Benefits กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 2. Living Benefits กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
AIA HEALTH PLUS

พิเศษสำหรับสมาชิกที่มี ประกันกลุ่ม เอไอเอ

AIA HEALTH PLUS เหมา I เบิ้ล I คุ้ม

AIA HEALTH PLUS ดีอย่างไร?

 • เพิ่มความคุ้มครองจากสวัสดิการณ์ค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่
 • จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพน้อยกว่า ความคุ้มครองไม่ซ้ำซ้อน
  • ความรับผิดส่วนแรก 20,000 ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ความคุ้มครองจะถูกปรับเพิ่ม ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก (ไม่มีความรับผิดส่วนแรก) นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารส่วนนายจ้าง

 • ใบคำขอเอาประกันกลุ่มสำหรับนายจ้างพร้อมลงนามพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนา
 • รายละเอียดข้อมูลพนักงาน / สมาชิก และ Excel File
 • หนังสือรับรองการได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้เอาประกัน/ผู้อยู่ในอุปการะ
 • แบบฟอร์มขอข้อมูลผู้ติดต่อ

ส่วนของสมาชิก

 • ใบคำขอเอาประกันกลุ่มสำหรับพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตร(ถ้ามี)
  • 5UP/5UP+ แนบแบบแถลงสุขภาพ
  • 20UP/20UP+ และ GPA Con. แนบ แบบการ์ดเขียว (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตร (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถาม

ธชรัฐ เดชนาเกร็ด

บริษัท เอไอเอ จำกัด

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตประกันสุขภาพ เอไอเอ

ยินดีให้บริการครับ